നാലുകെട്ടിന്റെ മനോഹാരിത ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എന്നാൽ സമകാലീന രീതിയിൽ ഒരു മനോഹര ഭവനം

കേരളത്തിന്റെ തനിമ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാലുകെട്ട് വീടുകൾ. അത്തരത്തിൽ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സമകാലീന രീതിയിൽ എന്നാൽ നാലുകെട്ടിന്റെ മനോഹാരിത ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 5 ബെഡ്‌റൂമുകളോട് കൂടിയ 2900 SQFT ൽ തീർത്ത ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഡിസൈൻ പരിചയപെട്ടാലോ. ചെത്തുകല്ലിന്റ തനിമ നഷ്ട്ടപെടുത്താത്തതാണ് ഈ വീട്.

GROUND FLOOR AREA- 2300 SQFT

 • SITOUT-1
 • LOBBY-1
 • CENTRAL COURTYARD- 1
 • BEDROOM- 3
 • LIVING HALL- 1
 • DINING ROOM- 1
 • KITCHEN- 1
 • WORK AREA- 1
 • REAR SITOUT- 1
 • BED ATTACHED TOILET- 3
 • COMMON TOILET CUM LAUNDRY AREA- 1
 • STORE- 1
 • CAR PORCH-1
 • DRESSING AREA- 3

FIRST FLOOR AREA- 600 SQFT

 • LOBBY/WALKWAY-1
 • BED ROOM- 2
 • MULTI PURPOSE ROOM- 1
 • EXTERNAL COURTYARD/ BALCONY- 1
 • BED ATTACHED TOILET- 1
 • COMMON TOILET- 1

രണ്ട് നിലകളിലായി പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി പരമ്പരാഗത രീതി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ഈ മനോഹര ഭവനം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

Design By : Brics The consultant
For more information about this house, Contact
+919061351343
+916238990960
+914902966667
facebook ; https://www.facebook.com/arun.thampi.9279

Rate this post
You might also like