ഉഷ്ണമേഖലയിൽ നിർമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന 1935 sqft വീട്.!!

1935 sqft ൽ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ 1935 sqft ലും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 570 sqft ലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്‌റൂമും ഉൾപ്പെടുത്തി നാലു ബെഡ്‌റൂം ആണ് ഈ വീടിനുള്ളത്. താഴത്തെ നിലയിൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്‌റൂം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴത്തെ നിലയിലായി 2 ബെഡ്‌റൂമിനും അറ്റാച്ചഡ് ടോയ്‌ലറ്റും ഒരു കോമ്മൺ ടോയ്‌ലറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ സ്പെസിലായാണ് കിച്ചൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

GROUND FLOOR

 • SIT OUT- 1
 • LOBBY- 1
 • INTERIOR LANDSCAPE- 1
 • CENTRAL COURTYARD- 1
 • EXTERNAL COURTYARD- 1
 • BED ROOM- 1
 • MASTER BEDROOM- 1

FIRST FLOOR

 • LOBBY-1
 • BED ROOM- 2
 • CUT OUT- 1
 • ATTACHED TOILET- 1
 • UPPER LIVING- 1

കൂടുതൽ അറിയാൻ Contact BRICS THE CONSULTANT
Opp.Jummah Masjid, Kolayad, Kannur, 670650
+919061351343 / +916238990960, +914902966667
[email protected], www.bricstheconsultant.com

You might also like